Algemene Spelvoorwaarden Escape Room Alphen aan den Rijn

Artikel 1. Definities

 1. Escape Room Alphen aan den Rijn hier nader te noemen Escape Room Alphen
 2. Escape Room Alphen aan den Rijn : VOF Escaperoom Alphen aan den Rijn gevestigd. Aan de Energieweg 20, 2404 HE Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 67972233.

Emailadres: info@escaperoomalphenaandenrijn.nl
Website: www.escaperoomalphenaandenrijn.nl
Btw-identificatienummer: NL857248297B01

Escape Room Alphen organiseert en verzorgt de Escape room activiteiten. De deelnemers worden daarbij “opgesloten” in een kamer van waaruit ze binnen een bepaald tijdsframe moeten zien te ontsnappen. De kamers zijn voorzien van verborgen codes, objecten en andere raadsels waarmee de deelnemers de code kunnen kraken, om zodoende te ontsnappen.

 1. Spel: ieder door VOF Escape Room Alphen verzorgd spel of andere dienst.
 2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die zich aanmeldt en/of deelneemt aan een Spel van Escape Room Alphen, dan wel die zich op de Spellocatie bevindt.
 3. Opdrachtgever: een rechtspersoon of organisatie die Escape Room Alphen een opdracht verstrekt voor het verzorgen van producten/diensten in het kader van het Spel;
 4. ‘Open inschrijving’ Spel: een spel uit het programma van Escape Room Alphen, waarvoor de Deelnemer zich individueel en rechtstreeks via (de website van) Escape Room Alphen kan inschrijven;
 5. ‘In company’ Spel: een spel uit het programma van Escape Room Alphen of een spel op maat gemaakt, welke in opdracht van een ondernemer/ rechtspersoon plaatsvindt ten behoeve van haar organisatie of haar relaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Escape Room Alphen en Deelnemer/Opdrachtgever die betrekking heeft op een Spel van Escape Room Alphen, alsmede op een ieder die (door reservering, aanschaf en/of gebruik van een toegangsbewijs) deelneemt aan een Spel of anderszins de Spellocatie betreedt. Eventuele later gemaakte aanvullende, dan wel van deze Algemene Spelvoorwaarden afwijkende afspraken, zijn alleen geldig indien deze door Escape Room Alphen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een Deelnemer, zoals inschrijving van werknemers in geval van een bedrijfsuitje, dan verplicht Opdrachtgever zich deze Algemene Spelvoorwaarden en de toepasselijkheid daarvan aan die Deelnemers bekend te maken en overeen te komen.
 3. Escape Room Alphen behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene spelvoorwaarden. Deelnemers/Opdrachtgever worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien Deelnemer/Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze Escape Room Alphen hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de Algemene Spelvoorwaarden. Escape Room Alphen zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.
 4. Escape Room Alphen heeft het recht derden in te schakelen voor bij de uitvoering van haar diensten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanbiedingen, offertes of overeenkomsten met Escape Room Alphen, voor de uitvoering waarvan door Escape Room Alphen derden worden betrokken.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Deelnemer en/of Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding geschiedt door het (online) reserveringsformulier volledig in te vullen en te versturen. De reservering wordt definitief als Escape Room Alphen de aanmelding schriftelijk (per email) heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van reservering. De reserveringen zijn persoonlijk. Het is Deelnemer niet toegestaan de gereserveerde plaatsen (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de toegangsbewijzen, zonder expliciete, schriftelijke, toestemming van Escape Room Alphen.
 2. Escape Room Alphen behoudt zich het recht voor de aanmelding/reservering van Deelnemer naar eigen inzicht, zonder opgave van reden(en) en zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te weigeren en/of te annuleren.

Artikel 4. Betaling/Facturatie

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Escape Room Alphen gehanteerde prijzen en tarieven inclusief btw en administratiekosten. De door Deelnemer aan Escape Room Alphen te betalen kosten zijn direct voorafgaand aan het moment van levering van de diensten verschuldigd , naar keuze van Escape Room Alphen, binnen 30 dagen na factuurdatum, Of met de online betaal module na reservering van het tijd slot.
 2. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim.
 3. Indien Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Deelnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Deelnemer worden verhaald.

Artikel 5. Annulering van de reservering of wijziging van de reservering bij ziekte

 1. Annulering van de inschrijving door Deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  • bij annulering tenminste 7 dagen tot 72 uur voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt 0% van het bedrag in rekening gebracht;
  • bij annulering 72 uur tot 24 uur voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt een tegoed bon voor een andere datum naar keuze uitgerijkt.
  • bij annulering 24 uur of korter voor aanvang van de gereserveerde Spel datum (of no show) is Deelnemer het gehele overeengekomen bedrag voor het spel/de dienst verschuldigd.
 2. Mocht Deelnemer wegens ziekte of een dringende reden niet kunnen deelnemen aan het spel/de dienst dient hij of zij dit zo spoedig mogelijk aan Escape Room Alphen mee te delen. Escape Room Alphen zal in dat geval proberen om de Deelnemer zo mogelijk in een Spel met een latere datum te plaatsen.

Artikel 6. Klachten

In geval van een klacht over de door Escape Room Alphen verzorgd Spel kan Deelnemer zich te wenden tot de directie van Escape Room Alphen. Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch en dient binnen 7 dagen na constatering van de gebreken te geschieden. Binnen 1 week bevestigt Escape Room Alphen door middel van een ontvangstbevestiging de ingediende klacht. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Escape Room Alphen zal de klacht en de bijbehorende stukken voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld. Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien Escape Room Alphen de klacht onverhoopt niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld. Het indienden van een klacht, schort de betalingsverplichting voor de Deelnemer niet op.

Artikel 7. Offerte

‘In company’ Spelen worden overeengekomen doordat een door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging van Escape Room Alphen voor het betreffende spel door Escape Room Alphen wordt ontvangen. Deze opdrachtbevestiging moet uiterlijk 4 weken vóór aanvang van het Spel zijn ontvangen door Escape Room Alphen, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 8. Facturatie

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Escape Room Alphen gehanteerde prijzen en tarieven inclusief B.T.W. en inclusief administratiekosten. De door de Opdrachtgever aan Escape Room Alphen verschuldigde kosten zijn bij aanvang van het Spel of uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te voldoen op de bankrekening van Escape Room Alphen.
 2. Indien het aantal Deelnemers feitelijk hoger blijkt te zijn dan het vooraf doorgegeven aantal, zal Escape Room Escape Room Alphen na afloop van het spel/de dienst voor de extra Deelnemers een factuur nazenden.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd welke zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Annulering

Annulering door Opdrachtgever is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • bij annulering tenminste vier weken tot drie weken voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt 0% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht;
 • bij annulering twee weken tot één week voor aanvang van de gereserveerde Spel datum is Opdrachtgever de volledigovereengekomen kosten verschuldigd overeengekomen kosten in rekening gebracht;
 • bij annulering één week of korter voor aanvang van de gereserveerde Spel datum is Opdrachtgever de volledig overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 10. Overmacht

 1. Escape Room Alphen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Deelnemer/
  Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Spelvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Escape Room Alphen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Escape Room Alphen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Escape Room Alphen of van derden daaronder begrepen. Escape Room Alphen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Escape Room Alphen haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Escape Room Alphen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Overige algemene bepalingen

Artikel 11. Informatie en legitimatie

 1. Deelnemer/ Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die aan Escape Room Alphen wordt verstrekt juist en volledig is.
 2. Deelnemers van een ‘Open inschrijving’ Spel dienen tijdens het spel/de dienst de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 1 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van Escape Room Alphen, te laten zien.

Artikel 12. Inhoud en uitvoering Spel

 1. Escape Room Alphen zal zich inspannen om het Spel naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Escape Room Alphen gaat geen resultaatsverbintenis aan, behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Escape Room Alphen behoudt zich het recht voor om de Spel data en/of -tijden dan wel de locatie te wijzigen. Voor zover mogelijk zullen wijzigingen door Escape Room Alphen binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de gereserveerde datum aan Deelnemer/Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Deelnemer/Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Escape Room Alphen te allen tijde de inhoud van het Spel kan wijzigen.
 3. De Deelnemer zal zich houden aan deze Algemene Spelvoorwaarden, aanwijzingen en (eventuele) afspraken die voorafgaand en tijdens het Spel worden gemaakt. De door Escape Room Alphen georganiseerde spelen zijn interactief en vereisen onder meer inzet, creativiteit, teamwork, snelheid en goede communicatie van de Deelnemers.Behalve dat het Spel in de Escape Rooms gemonitord wordt, is er door de spel toe zicht houder de mogelijk heid om hinds en tips te geven. Dit heeft wel gevolg voor de punten telling.
  Als de Deelnemers er onverhoopt niet in slagen om de code binnen de gestelde tijd te raden, zal de deur van buitenaf worden geopend. De kamers worden gemonitord en kunnen dus te allen tijde worden gestopt als dit gewenst is.
 4. Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende het spel/de dienst als daarna. Deelnemer is verantwoordelijk voor de inventaris van de Spelruimten, tijdens het gebruik hiervan. Voor beschadiging en vermissing van inventaris is Deelnemer aansprakelijk, indien hij nalatig is geweest in de zorgvuldigheid die van hem in de gegeven situatie mocht worden verwacht.
 5. Het is niet toegestaan om alcohol of drugs mee te nemen op de Spellocatie, dan wel onder invloed daarvan aan een Spel deel te nemen of zich anderszins onder invloed op de locatie te bevinden.
 6. Deelnemers dienen tenminste 12 jaar oud te zijn, of indien niet jonger dan 4 uitsluitend in gezelschap vanouder/voogd.
 7. Discriminatie, agressie en ander onfatsoenlijk gedrag etc. wordt niet getolereerd.
 8. Er mag op de Spellocatie niet worden gefotografeerd, gefilmd (of anderszins vastgelegd/opgenomen worden). Telefoons, Ipads, tablets, computers, camera’s en/of andere opname/
  uitzend/communicatie apparatuur zijn niet toegestaan en kunnen (uitsluitend op eigen risico) vooraf bij Escape Room Alphen in bewaring te worden gegeven. Escape Room Alphen is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging in zo’n geval.
 9. Deelname aan een Spel geschiedt op eigen risico van Deelnemer. Deelnemer(s) dienen in goede gezondheid te verkeren. Het Spel is niet geschikt voor personen met hartaandoeningen, hoge bloeddruk, claustrofobie, paniekaanvallen, licht flitsen of soortgelijke aandoeningen.
 10. Escape Room Alphen heeft het recht om een Deelnemer die zich, naar het oordeel van Escape Room Alphen, voorafgaand of tijdens het Spel (ernstig) misdraagt, de instructies van Escape Room Alphen niet opvolgt of die een andere verplichting op grond van deze Algemene Spelvoorwaarden niet nakomt de (verdere) toegang tot het Spel en de Spellocatie te ontzeggen, zulks zonder recht op restitutie. Escape Room Alphen is in dat geval gerechtigd de overeenkomst tussen Deelnemer en Escape Room Alphen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding en blijft gehouden de eventueel nog door hem aan Escape Room Alphen verschuldigde kosten te voldoen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en Privacy

 1. Escape Room Alphen, haar personeel en/of door Escape Room Alphen ingeschakelde derden zullen de door Deelnemer/Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie als zodanig behandelen. Escape Room Alphen verwerkt de door Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de privacy policy van Escape Room Alphen. Deelnemer/Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Escape Room Alphen.
 2. Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem/haar gedurende het Spel ter kennis komt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze op het Spel betrekking heeft. Deelnemer/ Opdrachtgever is zich ervan bewust dat deze informatie vertrouwelijk is en zeer waardevol is voor Escape Room Alphen. Het is Deelnemer/opdrachtgever verboden (gedurende het Spel en na afloop daarvan) deze informatie zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Escape Room Alphen met derden te delen. Deelnemer/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (direct, indirect, gevolgschade etc.) in geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit lid. De bepalingen in dit lid zullen ook na eventuele afloop van de toepasselijkheid van deze algemene spelvoorwaarden van toepassing/bindend blijven/zijn.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht (en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten) op het Spel en op tijdens het Spel overige verstrekte informatie alsmede informatie op de website of in brochures, berust bij Escape Room Alphen. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Escape Room Alphen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, aan derden worden getoond of met een concurrent van Escape Room Alphen worden gedeeld.
 2. Informatie, materialen, technieken, instrumenten e.d. van Escape Room Alphen, die ter beschikking zijn gesteld in het kader van het Spel, zijn en blijven eigendom van Escape Room Alphen. Het is Deelnemer/Opdrachtgever te allen tijde verboden informatie/materialen te kopiëren.

Artikel 15. Non-Concurrentie

Het is Deelnemer en/of Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Escape Room Alphen verzorgde Spel en het daarbij te gebruiken materiaal zelf of middels derden een soortgelijk Spel te ontwikkelen of te organiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Escape Room Alphen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Indien Escape Room Alphen aansprakelijk is voor door Deelnemer/Opdrachtgever voorafgaand, tijdens of na afloop het spel/de dienst geleden schade, beperkt die aansprakelijkheid zich tot directe schade.
 2. In geen geval is Escape Room Alphen aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van door of namens Deelnemer/Opdrachtgever aangeleverde informatie of (ondeugdelijk) materiaal, schade die veroorzaakt wordt door opzet of roekeloosheid van Deelnemer/Opdrachtgever en/of schade als gevolg van tekortkomingen van derden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden voorafgaand, tijdens of na afloop van het deelnemen aan het spel/de dienst van Escape Room Alphen, is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Escape Room Alphen in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Escape Room Alphen voor het desbetreffende spel/de dienst in rekening is, dan wel zou worden gebracht.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in de voorgaande leden (en overigens in de Algemene Spel-voorwaarden) zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Escape Room Alphen.
 5. Deelnemer/Opdrachtgever vrijwaart Escape Room Alphen voor alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade verband houdende met het deelnemen aan het Spel.

Artikel 17. Vrijwaring

Deelnemer/Opdrachtgever vrijwaart Escape Room Alphen (en conform art. 2 lid 4 incl. door haar ingeschakelde derden) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Escape Room Alphen toerekenbaar is. Indien Escape Room Alphen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Escape Room Alphen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Escape Room Alphen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Escape Room Alphen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. De opschriften in deze Algemene Spelvoorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Spelvoorwaarden.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Spelvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Escape Room Alphen en Deelnemer en/of Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien Escape Room Alphen niet steeds strikte naleving van deze Algemene Spelvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Escape Room Alphen van Deelnemer of Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden te verlangen.
 5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Escape Room Alphen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 7. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de rechter in het arrondissement waar Escape Room Alphen is gevestigd kennis van geschillen tussen Escape Room Alphen en Deelnemer of Opdrachtgever.
 8. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn beschikbaar gesteld en te downloaden op www.escaperoomalphenaandenrijn.nl. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal Escape Alphen een kopie van de Algemene Spelvoorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

Als je deze Algemene Voorwaarden wilt downloaden dan kan dat natuurlijk: Download Algemene Voorwaarden (PDF)